Pomoc Postpenitencjarna

 1. Informacje Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, 66-400 Gorzów Wlkp. ulica Słoneczna 63, tel. 95 722 54 40. :

  W związku z powierzeniem realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości informujemy, że Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. realizuje projekt pn.: „Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym na lata 2023-2025”.

  Informacje o realizacji projektu skierowanego do osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych:

  1.        Pokrywanie kosztów całodobowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych,

  2.      Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

  3.      Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

  4.         Organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie oraz problemom uzależnień,

  5.         Pokrywanie kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją leczniczą oraz uzyskiwaniem orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy,

  6.         Promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących skutecznej readaptacji skazanych, działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących skazanych,

  7.         Pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej w formie:

  a.        Żywności,

  b.        Odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,

  c.        Biletów komunikacji miejskiej.

  Pomoc udzielana jest w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, 66-400 Gorzów Wlkp. ulica Słoneczna 63, tel. 95 722 54 40.

  Dyżury osób pierwszego kontaktu: wtorek - czwartek : 10.00 -18.00, środa - piątek : 10.00 - 17.00 Koordynator projektów - Barbara Klimanowska - tel. 507 025 98; e-mail: b.klimanowska@bratkrystyn.pl

 

 1. Informacje Fundacji Instytutu św. brata Alberta  72-600 Świnoujście ul. Śląska 50 tel. 500007641, 500153924 e-mail prezalbert@op.pl         :                                                                                                                                                                                                                       

             Informujemy, że realizujemy zadania ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Pomocy Postpenitencjarnej w roku 2022 polegające na:

a) Zakwaterowanie i wyżywienie dla oso opuszczających jednostki_
penitencjarne w naszych Ośrodkach Pomocy, Readaptacji i Terapii w
Świnoujściu, Gryficach i w Wolinie.
b) Udzielanie informacji i porad przez osobę pierwszego kontaktu i
specjalistów dla osób opuszczających jednostki penitencjarne.
c) Udzielanie pomocy w sprawach administracyjnych i urzędowych dla
osób opuszczających jednostki penitencjarne.
d) Pomoc w odbudowaniu relacji z rodziną po opuszczeniu jednostki
penitencjarnej.
e) Terapia uzależnień w ramach programu terapeutycznego -
trzeźwościowego dla osób opuszczające jednostki penitencjarne.
f) Poradnictwo prawne dla osób osadzonych i byłych osadzonych i ich
najbliższych.
g) Warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowych w Ośrodkach Pomocy i
Terapii.
h) Coaching - doradztwo
tel. do osoby pierwszego kontaktu 500153924

2. Informacja o utworzeniu i funkcjonowaniu punktu pomocy dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych

W związku z zawarciem dnia 22 stycznia 2020 r. przez Caritas Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej (w dalszej treści: Caritas) umowy z Ministrem Sprawiedliwości występującym jako Dysponent środków z Funduszu Sprawiedliwości, tj. Funduszu o którym mowa w art. 43 § 8 pkt 3, § 9 i § 10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 676, z późn. zm.) w zw. z § 39 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2019 r. poz. 683) - zwanego dalej „rozporządzeniem”, a także w związku z ogłoszeniem z dnia 24.09.2019 r., nr DFS-V.7222.73.2019 o XII otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2022 - Caritas stała się do 31 grudnia 2022 r. Wykonawcą świadczenia pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym w oparciu o wyżej wskazane akty prawne.

W oparciu o zawartą umowę, Caritas będzie wykonywała następujące zadania:

1)             Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia w ośrodku dla bezdomnych;

2)             Pokrywanie kosztów okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za media;

3)             Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego                           

4)             Promowanie zatrudnienia,  doradztwo zawodowe i aktywizacja zawodowa

5)             Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe

6)             Pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w formie dyżurów

osobistych

7)          Organizowanie konsultacji psychologicznych

8)          Pokrywanie kosztów badań specjalistycznych wymaganych przy kwalifikowaniu do udziału

               w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe

9)         Finansowanie bonów żywnościowych;

10)       Finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

11)       Pokrywanie kosztów pomocy naukowej, dydaktycznej i materiałów biurowych;

12)       Pokrywanie kosztów niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie w miejscu zamieszkania lub pobytu.

Powyższe zadania będą realizowane w oparciu o funkcjonowanie Ośrodka Readaptacji Społecznej.

Poniżej dyżury pracy punktu pomocy postpenitencjarnej:

Miejsce świadczenia pomocy, adres Dni przyjęć osoby pierwszego kontaktu Godziny przyjęć osoby pierwszego kontaktu

Ośrodek Readaptacji Społecznej (biura Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie) ul. Franciszkańska 1 75-247 Koszalin

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

12.00 - 17.00

09.00 - 14.00

09.00 - 14.00

09.00 - 14.00

Kontaktować się można zarówno mailowo: ms-postpenit@caritas.pl

jak i telefonicznie w godzinach funkcjonowania ośrodka pod nr telefonu: +48 518 532 008

Rejestr zmian dla: Pomoc Postpenitencjarna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-02-28 09:22:43
Publikacja w dniu:
2023-02-28 09:26:52
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-01-19 22:49:04
Publikacja w dniu:
2022-01-19 22:49:14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-01-19 22:22:57
Publikacja w dniu:
2022-01-19 22:47:39
Zmiany:
Podejrzyj