Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Wzór wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (PLIK PDF, 2 180 KB)
       
Realizując założenia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje, że od 7 września 2023r. będzie realizował Program Edukacyjny dla osób doznających przemocy. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel.: 91 578 45 77 w.133 lub 188

         

Informacje istotne dla osób dotkniętych przemocą znajdują się na stronie
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/przeciwdzialanie-przemocy-domowej
                  

Informacja dot. przyjęcia Harmonogramu realizacji w 2023 roku
Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie (PLIK PDF, 959 KB)

        

Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  Urzędu Miejskiego w Stargardzie na 2019 rok (PLIK PDF, 8.21 MB)
 
Organizacje pozarządowe udzialające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w woj. zachodniopomorskim  (PLIK PDF, 3.51 MB)
 
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (baza teleadresowa)
 
 
 
 
Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
 
Osobą dotkniętą przemocą w rodzinie może być każdy!, a w szczególności:
 • współmałżonkowie,
 • partnerzy w związkach nieformalnych,
 • dzieci,
 • osoby starsze,
 • osoby niepełnosprawne. 
Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:
 • Przemoc fizyczna, np. bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie.
 • Przemoc psychiczna, np. obrażanie, wyzywanie, wyśmiewanie, szydzenie, okazywanie braku szacunku, poniżanie w obecności innych osób, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi, poddawanie stałej krytyce.
 • Przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi.
 • Inny rodzaj zachowań, np. zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.
 
Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmuje gmina, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
 
Zespół interdyscyplinarny, składa się z przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych, a czasami prokuratorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
 
 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

 Baza teleadresowa dotycząca Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020:

1. Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (PLIK PDF, 36 KB)

2. Podmioty realizujace programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim(PLIK PDF, 37 KB)

3. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 2016 r(PLIK PDF, 39 KB)

4. Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. zachodniopomorskim(PLIK PDF, 30 KB)

5. Wykaz osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie powiatów i województw(PLIK PDF, 33 KB)

6. Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych(PLIK PDF, 78 KB)

 

Informator zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań, w szczególności korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie (PLIK PDF, 1.45 MB)

 

1. Rejestr Wojewody Lubuskiego plac. zapew. m. noclegowe-27.06.2016 r   (PLIK PDF, 691 KB)

2. Rejestr Wojewody Lubuskiego jedn. specjalist. porad. stan na 27.06.2016   (PLIK PDF, 206 KB)

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2016 (PLIK PDF, 204 KB)

4. Ośrodki Pomocy Społecznej 2016(PLIK PDF, 301 KB)

5. DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH(PLIK PDF, 229 KB)

6. Baza danych-Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia oraz realizatorzy progr. kor-edu 2016(PLIK PDF, 166 KB)

7. Baza danych Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2016(PLIK PDF, 68 KB)

8. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb(PLIK EXCEL, 351 KB)

 

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa (aktualizacja na dzień 17.06.2016 roku) (PLIK EXCEL, 351 KB)

Rejestr zmian dla: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-08-23 09:44:48
Publikacja w dniu:
2023-08-23 09:46:14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-07-27 14:13:32
Publikacja w dniu:
2023-07-27 14:18:04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-02-16 22:04:38
Publikacja w dniu:
2023-02-16 22:06:44
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-31 10:38:31
Publikacja w dniu:
2022-08-31 10:39:14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-31 10:37:31
Publikacja w dniu:
2022-08-31 10:38:31
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-31 10:36:29
Publikacja w dniu:
2022-08-31 10:37:31
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-19
Publikacja w dniu:
2019-02-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-01
Publikacja w dniu:
2018-08-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-25
Publikacja w dniu:
2017-07-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-25
Publikacja w dniu:
2017-07-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-25
Publikacja w dniu:
2017-07-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-17
Publikacja w dniu:
2017-07-17
Opis zmiany:
b/d