Dostęp do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej


Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.
 
Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Sposoby uzyskania informacji publicznej
 
Prawo do informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Stargardzie realizowane jest poprzez:
  • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Stargardzie pod adresem serwisu: http://www.stargard.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie
  • wglądu do dokumentów urzędowych w siedzibie Sądu Rejonowego w Stargardzie,
  • udostępnianie w formie ustnej lub telefonicznej, jeśli istnieje możliwość niezwłocznego udzielenia informacji bez wniosku,
  • wywieszenie na tablicach informacyjnych i ogłoszeń Sądu Rejonowego w Stargardzie,
  • udostępnianie na wniosek.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego 

Niniejszy serwis internetowy stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Stargardzie w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 
Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Jeśli poszukiwana przez Państwa informacja nie jest opublikowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Stargardzie, prosimy o złożenie wniosku skierowanego do Prezesa Sądu:

  • osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Stargardzie  w budynku przy ul. Wojska Polskiego 17-19, parter (wejście B)
  • przesłanie pocztą, adresując: Prezes Sądu Rejonowego w Stargardzie,  ul. Wojska Polskiego 17-19, 73-110 Stargard
  • przesłanie pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@stargard.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej