Elektroniczne Księgi Wieczyste

Dostęp do Elektronicznej Księgi Wieczystej umożliwiający m.in. :

  • przeglądanie księgi wieczystej
  • składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
  • weryfikacja autentyczności wydruku
  • dostęp do elektronicznych zawiadomień o wpisie i informacji o stanie sprawy o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP

dostępny jest pod tym adresem:   https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do