Zarządzenie z dnia 22.04.2020r. A-0120-17/20 o zmianie zarządzenia z dnia 24.03.2020r. w sprawie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

A-0120-17/20                                                                                                                                                         Stargard dnia 22 kwietnia 2020r.

           

Zarządzenie

Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie

o zmianie zarządzenia z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2


na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a, oraz art. 54 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2020 r., poz. 365 tekst jednolity) wprowadza się następujące zmiany w zarządzeniu z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

 

§1

§ 3 zarządzenia otrzymuję brzmienie;

  1. Wysyłanie do stron/uczestników, którzy nie są reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników/ obrońców orzeczeń i zarządzeń, od których przysługują środki odwoławcze oraz wezwań, których odebranie nakłada na stronę/uczestników obowiązek wykonania czynności procesowej w terminie prekluzyjnym, następuje wraz z pouczeniem zgodnym z treścią art. 15 zzs Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CON/ID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
  2. Wstrzymuje się przekazywanie spraw ze środkami odwoławczymi sądom odwoławczym, z wyłączeniem spraw cywilnych w których zażalenia wpłynęły przed 07 listopada 2019 rokiem oraz w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym, w których, apelacje wpłynęły przed 07 listopada 2019 rok, a strony nie żądały rozpoznania apelacji na rozprawie.

§2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie w dniu podpisania. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej sądu i wywieszeniu przy drzwiach wejściowych do budynków sądowych,


                                                       Prezes Sądu Rejonowego w Stargardzie
                                              SSR Jakub Matkowski

Rejestr zmian dla: Zarządzenie z dnia 22.04.2020r. A-0120-17/20 o zmianie zarządzenia z dnia 24.03.2020r. w sprawie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-22
Publikacja w dniu:
2020-04-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-22
Publikacja w dniu:
2020-04-22
Opis zmiany:
b/d