Zarządzenie z dnia 16 listopada 2020 roku po zmianach z dnia 23.11.2020; 30.11.2020 oraz z dnia 03.12.2020 roku w przedmiocie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

A -0122-18/20                                                                                                                         Stargard dnia 16 listopada 2020 r.

                  

Zarządzenie z dnia 16 listopada 2020 roku

po zmianach z dnia 23.11.2020; 30.11.2020 oraz z dnia 03.12.2020 roku

w przedmiocie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa
w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

                

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a, oraz art. 54 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020 poz. 365 j.t. ze zmianami) w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), mając na uwadze potrzebę ochrony zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach sądu zarządzamy, co następuje:

 

§ 1

1.    W budynkach sądu i na terenie do nich przynależnym do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy ust i nosa, chyba że na podstawie przepisów szczególnych określona osoba z tego obowiązku jest zwolniona. Wejście do budynku sądu bez wskazanych powyżej zabezpieczeń jest zabronione. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są jedynie pracownicy podczas pracy w samodzielnie zajmowanych pomieszczeniach oraz w pokojach, w których przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m pracują cały czas z tymi samymi osobami.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 2

1.    Przy wejściu do budynków sądu każda osoba zobowiązana jest poddać się pomiarowi temperatury ciała przez pracownika podmiotu odpowiedzialnego za ochronę budynku, wykonania dezynfekcji rąk, zasłonięcia ust i nosa oraz posiadania zawiadomienia/wezwania ewentualnie również legitymacji służbowej. W przypadku odmowy poddania się powyższym czynnościom lub uzyskania wyniku pomiaru temperatury ciała w wysokości powyżej 38° C osoba taka nie zostanie wpuszczona do budynku sądu.

2.    Do odwołania do budynków sądu wstęp mają osoby zawiadomione albo wezwane na posiedzenie, ich pełnomocnicy i obrońcy albo osoby przez nich upoważnione, osoby, które w dniu posiedzenia oświadczą, że będą występować w roli pełnomocników lub obrońców albo osoby przez nich upoważnione, a które tymczasowo nie mogą udokumentować swojego umocowania albo nie pełnią jeszcze tej roli, interesanci składający pisma w Biurze Obsługi Interesanta oraz w sekretariatach V i VI Wydziału Ksiąg Wieczystych, uiszczające opłatę w kasie znajdującej się w budynku przy ul. Wojska Polskiego oraz osoby umówione do czytania akt.

3.    Możliwość udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach jawnych, w tym w posiedzeniach poświęconych publikacji orzeczeń zostaje zapewniona przez wydawane karty wstępu według kolejności zgłoszeń po uprzednim kontakcie z sekretariatem wydziału.

4.    Uczestnicy posiedzeń mogą wejść do budynku najwcześniej na 10 minut przez wyznaczonym terminem posiedzenia i mają obowiązek skierowania się bezpośrednio przed wskazaną salę rozpraw oraz opuścić budynek sądu niezwłocznie po zakończeniu czynności, w których brały udział. Osoby, które przybyły do sądu z uwagi na konieczność dokonania innych czynności mają obowiązek skierowania się bezpośrednio do miejsca tej czynności oraz opuścić budynek sądu niezwłocznie po zakończeniu czynności, w których brały udział.

5.    Do odwołania zaprzestaje się bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach wydziałów, z wyłączeniem sekretariatów V i VI Wydziału Ksiąg Wieczystych. Obsługa odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesanta, telefonicznie, drogą elektroniczną.

6.    Na terenie budynku sądu obowiązuje nakaz zachowania odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób w nim przebywających, za wyjątkiem odstępu od osób najbliższych, oraz nakaz zasłaniania ust i nosa przy użyciu odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy chyba, że na podstawie przepisów szczególnych z tego obowiązku są zwolnione. Przed wejściem do budynku i do każdego pomieszczenia na jego terenie każda osoba zobowiązana jest do wykonania dezynfekcji rąk za pomocą środków dezynfekujących udostępnionych na trenie budynku. Dezynfekcja może zostać zastąpiona poprzez nałożenie rękawiczek jednorazowych.

7.    Ograniczenia opisane w punkcie 2 nie dotyczą sędziów, asesorów , referendarzy asystentów, kuratorów, pracowników sądowych, funkcjonariuszy policji, pracowników ochrony sądu, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, komorników, pracowników prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, aplikantów oraz przedstawicieli firm doręczających przesyłki

3 §

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

§4

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

§5

 

Do odwołania skargi i wnioski składa się drogą elektroniczną lub na piśmie.  Gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego - także telefonicznie. Nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych. Prezes , wiceprezes , przewodniczący wydziałów podejmują decyzję o przyjęciu składającego pismo  jeśli uznają,  że jest to konieczne.  Przyjęcie takiej osoby  może odbyć się w innym pomieszczeniu niż gabinet prezesa, wiceprezesa lub przewodniczących wydziałów.

§ 6

1. Do odwołania godziny działania Biura Obsługi Interesantów, kasy sądu, sekretariatów V i VI Wydziału Ksiąg Wieczystych ustala się na godzinę od 8:00 do 15:00 z wyłączeniem przerwy w godzinach od 11:30 do 12:00. Bezpieczny sposób postępowania z korespondencją przychodzącą i wychodzą określa dyrektor Sądu Rejonowego w Stargardzie. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w BOI do jednego interesanta.  Do odwołania punkt czytania akt w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego oraz w VII Zamiejscowym Wydziale Karnym w Pyrzycach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 z wyłączeniem przerwy w godzinach od 11:30 do 12:00. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w punktach czytania akt do jednego interesanta. Przy umawianiu wizyty, które musi nastąpić co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, należy podać przewidywany czas wizyty, nie dłuższy niż 40 minut co do jednej sprawy; w przypadku sprawy wielotomowej dopuszczalne jest umówienie wizyty dłuższej. Umówiony czas wizyty nie podlega przedłużeniu. Osoba korzystająca z czytelni musi mieć własne rękawiczki ochronne. Nie ma możliwości kopiowania akt przez pracowników sądu w czytelni.

2.W budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej tworzy się przy wejściu do budynku punkt przyjmowania pism kierowanych do VII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Pyrzycach

 

§ 7

1. W sądzie może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku lub uczestniczyć w rozprawach osoby, które są chore albo są objęte kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych.

2. Informacja zawarta w ust.1. winna być dołączana do wezwań oraz zawiadomień kierowanych do uczestników , stron , pełnomocników oraz świadków i biegłych wraz ze zobowiązaniem do poinformowania telefonicznego albo elektronicznego  sekretariatu właściwego wydziału  o zaistnieniu  przeszkód wymienionych w ust.1 .
 

§ 8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            §9                            

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                      

§10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

 

§13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     

         Prezes Sądu Rejonowego w Stargardzie                                       Dyrektor Sądu Rejonowego w Stargardzie

Rejestr zmian dla: Zarządzenie z dnia 16 listopada 2020 roku po zmianach z dnia 23.11.2020; 30.11.2020 oraz z dnia 03.12.2020 roku w przedmiocie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-17 21:48:36
Publikacja w dniu:
2020-12-17 21:49:23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-17 15:04:37
Publikacja w dniu:
2020-12-17 15:06:25
Zmiany:
Podejrzyj