Zarządzenie z dnia 16 listopada 2020 roku A -0122-18/20 w przedmiocie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

A -0122-18/20                                                                                                                Stargard dnia 16 listopada 2020 r.

           

ZARZĄDZENIE

w przedmiocie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa
w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

                         

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a, oraz art. 54 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020 poz. 365 j.t. ze zmianami) w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 (koronowirusa), mając na uwadze potrzebę ochrony zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach sądu zarządzamy, co następuje:

§1

1.   W budynkach sądu i na terenie do nich przynależnym do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy ust i nosa, chyba że na podstawie przepisów szczególnych określona osoba z tego obowiązku jest zwolniona. Wejście do budynku sądu bez wskazanych powyżej zabezpieczeń jest zabronione. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są jedynie pracownicy podczas pracy w samodzielnie zajmowanych pomieszczeniach oraz w pokojach, w których przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m pracują cały czas z tymi samymi osobami.

2.   Pracownicy wykonujący pracę w sądzie mają obowiązek zachowywania między stanowiskami pracy odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Wprowadza się zakaz bezpośredniego kontaktu między pracownikami, za wyjątkiem sytuacji, w których nie jest możliwe prowadzenie czynności za pośrednictwem telefonu lub łączności elektronicznej. Pracownicy, którzy nie pracują na stałe w tym samym pomieszczeniu, zobowiązani są do zachowywania od siebie odległości wynoszącej minimum 2 metrów między osobami i używać osłon na nos i usta.

3.   Kierownicy sekretariatów odpowiadają za zapewnienie pracy w pokojach jednoosobowych, a jeżeli nie jest to możliwe zapewnienie zachowania odległości nie mniejszej niż 1,5 metra, a jeżeli nie jest to możliwe zapienienie stosowania środków ochrony osobistej, za zapewnienie pracy w oddziałach w powyższych warunkach odpowiada Dyrektor Sądu,

4.Sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze wykonują pracę zdalną w uzgodnieniu z przewodniczącym wydziału.

5.   Asystenci sędziów co do zasady wykonują pracę zdalnie według poleceń sędziego, do którego dyspozycji są przydzieleni.

6.   Decyzję w przedmiocie pracy zdalnej co do każdego pracownika podejmuje kierownik oddziału/ wydziału za aprobatą Dyrektora Sądu.

§2

1.   Przy wejściu do budynków sądu każda osoba zobowiązana jest poddać się pomiarowi temperatury ciała przez pracownika podmiotu odpowiedzialnego za ochronę budynku, wykonania dezynfekcji rąk, zasłonięcia ust i nosa oraz posiadania zawiadomienia/wezwania ewentualnie również legitymacji służbowej. W przypadku odmowy poddania się powyższym czynnościom lub uzyskania wyniku pomiaru temperatury ciała w wysokości powyżej 38° C osoba taka nie zostanie wpuszczona do budynku sądu.

2.   Do odwołania do budynków sądu wstęp mają osoby zawiadomione albo wezwane na posiedzenie, ich pełnomocnicy i obrońcy albo osoby przez nich upoważnione, osoby, które w dniu posiedzenia oświadczą, że będą występować w roli pełnomocników lub obrońców albo osoby przez nich upoważnione, a które tymczasowo nie mogą udokumentować swojego umocowania albo nie pełnią jeszcze tej roli, interesanci składający pisma w Biurze Obsługi Interesanta oraz w sekretariatach V i VI Wydziału Ksiąg Wieczystych, uiszczające opłatę w kasie znajdującej się w budynku przy ul. Wojska Polskiego oraz osoby umówione do czytania akt.

3.   Możliwość udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach jawnych, w tym w posiedzeniach poświęconych publikacji orzeczeń zostaje zapewniona przez wydawane karty wstępu według kolejności zgłoszeń po uprzednim kontakcie z sekretariatem wydziału.

4.   Uczestnicy posiedzeń mogą wejść do budynku najwcześniej na 10 minut przez wyznaczonym terminem posiedzenia i mają obowiązek skierowania się bezpośrednio przed wskazaną salę rozpraw oraz opuścić budynek sądu niezwłocznie po zakończeniu czynności, w których brały udział. Osoby, które przybyły do sądu z uwagi na konieczność dokonania innych czynności mają obowiązek skierowania się bezpośrednio do miejsca tej czynności oraz opuścić budynek sądu niezwłocznie po zakończeniu czynności, w których brały udział.

5.   Do odwołania zaprzestaje się bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach wydziałów, z wyłączeniem sekretariatów V i VI Wydziału Ksiąg Wieczystych. Obsługa odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesanta, telefonicznie, drogą elektroniczną.

6.   Na terenie budynku sądu obowiązuje nakaz zachowania odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób w nim przebywających, za wyjątkiem odstępu od osób najbliższych, oraz nakaz zasłaniania ust i nosa przy użyciu odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy chyba, że na podstawie przepisów szczególnych z tego obowiązku są zwolnione. Przed wejściem do budynku i do każdego pomieszczenia na jego terenie każda osoba zobowiązana jest do wykonania dezynfekcji rąk za pomocą środków dezynfekujących udostępnionych na trenie budynku. Dezynfekcja może zostać zastąpiona poprzez nałożenie rękawiczek jednorazowych.

7.   Ograniczenia opisane w punkcie 2 nie dotyczą sędziów, asesorów , referendarzy asystentów, kuratorów, pracowników sądowych, funkcjonariuszy policji, pracowników ochrony sądu, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, komorników, pracowników prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, aplikantów oraz przedstawicieli firm doręczających przesyłki

 §3

1.   Do odwołania rozprawy i posiedzenia jawne odbywają się w wyznaczonych salach. Wyłącza się z użytkowania sale rozpraw: numer 31 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 17-19 oraz numer 6 w budynku przy ul. Bogusława IV 25 w Stargardzie. Harmonogram użytkowania wyznaczonych sal ustalają Przewodniczący poszczególnych wydziałów.

2.   Maksymalna liczba osób mogących przebywać na salach rozpraw (z wyłączeniem składu sądu - jeden sędzia plus protokolant) wynosi:

I   Wydział Cywilny sala nr 25 - 4 osoby sala nr 27 - 5 osób sala nr 29 - 6 osób

II   Wydział Karny sala nr 12 - 5 osób sala nr 15 - 5 osób sala nr 16 - 5 osób

III   Wydział Rodzinny i Nieletnich i IV Wydział Pracy

sala nr 4 - 8 osób, a w sprawach rozpoznawanych w składach trzyosobowych 6 osób sala nr 5 - 4 osoby

VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pyrzycach

sala nr 16 - 5 osób sala nr 17 - 5 osób

3.   Rozpraw oraz posiedzeń jawnych nie wyznacza się, a wyznaczone odwołuje się tylko w przypadku, kiedy nie jest możliwe przeprowadzenie rozprawy w sposób zdalny lub z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i sprawa nie może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

4.   Przewodniczący składu czuwa nad zapewnieniem zasad bezpieczeństwa podczas rozprawy/ posiedzenia jawnego. W przypadku braku zachowania wymaganych środków bezpieczeństwa np. wskutek zbyt dużej ilości osób na sali, przewodniczący składu może zadecydować o przeniesieniu posiedzenia na inną salę albo o odwołaniu rozprawy/posiedzenia jawnego.

5.   Jeżeli jest to możliwe i znajduje oparcie w przepisach procedury stosowanej w konkretnej sprawie, należy wzywać i zawiadamiać strony, uczestników i świadków drogą elektroniczną, telefonicznie za pośrednictwem portalu lub w inny dopuszczalny sposób obok lub zamiast przesyłki pocztowej. Rekomenduje się zarządzanie wyznaczania i przeprowadzania rozpraw zdalnych, kierowanie spraw na posiedzenie niejawne zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w zakresie spraw karnych wykorzystanie uregulowań art. 177 § 1a kpk art. 374 § 3-9 kpk

§4

1.    Wyznaczając rozprawę lub posiedzenie jawne należy zachować środki ostrożności związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, a w szczególności należy:

a)   w tej samej sali, w miarę możliwości, w jednym dniu przeprowadzać tylko jedną sesję;

b)  ograniczyć, o ile to możliwe liczbę osób jednocześnie wzywanych na rozprawę i posiedzenie jawne;

c)   ograniczyć liczbę osób oczekujących pod salą poprzez planowanie rozpraw i posiedzeń w taki sposób, aby umożliwić bezpieczne opuszczenie sądu osobom wezwanym oraz umożliwić przerwy na dezynfekcję sali i jej wietrzenie w godzinach od 11:30 do 12:00, ewentualnie częściej w razie potrzeby

d)   uwzględniać konieczne przerwy przewidziane dla pracowników sekretariatów związane z organizacją ich pracy w dniu sesyjnym.

2.    Wszystkie osoby znajdujące się na sali rozpraw winny mieć zakryte usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy chyba, że na podstawie przepisów szczególnych z tego obowiązku są zwolnione. Osłonę twarzy można zdjąć jeżeli tak zarządzi prowadzący rozprawę, posiedzenie (szczególnie w celu konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się). Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób. Sędziowie i protokolanci podczas rozprawy i posiedzeń jawnych powinni stosować zabezpieczenia w postaci maseczki lub/oraz przyłbicy, gdy znajdują się za dodatkową przesłoną ochronną. Nakazuje się uczestnikom, stronom i pełnomocnikom dezynfekcję rąk preparatem znajdującym się na sali oraz zachowanie w miarę możliwości odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od innych osób, a także pozostawanie i poruszanie się w wyznaczonych w strefach, jeżeli takie oznaczenia znajdują się na Sali.

3.    Ławnicy uczestniczą w rozprawach bez tóg. Członkowie składu orzekającego zachowują podczas rozpraw 1,5 m. Osoby uczestniczące w rozprawie powinny zachowywać odległość 2 m jedna od drugiej, chyba, że na przeszkodzie temu stoi konieczność procesowa lub zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy konwojowaniu.

4.    Świadków na rozprawy i posiedzenia oraz inne osoby, które nie uczestniczą w całej rozprawie, wzywa się na poszczególne godziny pojedynczo, w taki sposób, aby nie miało miejsca oczekiwanie na rozprawę. Dopuszcza się wezwanie na tę samą godzinę maksymalnie dwóch osób, w szczególności razem zamieszkujących. Jeżeli potrzeba taka wynika z wymogów zachowania odległości od innych uczestników czynności procesowej, świadkowie składają zeznania, stojąc w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego składu orzekającego, możliwie blisko wejścia do sali.

5.    W pomieszczeniu, w którym przyjmowani są interesanci nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż niezbędne do przeprowadzenia sprawy. Przed każdą salą rozpraw tworzy się strefę, w której mają prawo przebywać osoby wezwane lub zawiadomione o sprawie, a także publiczność której wydano kartę wstępu.

6.    W trakcie rozprawy lub posiedzenia jawnego przewodniczący składu może dołączyć wyjątkowo do akt korespondencję złożoną podczas rozprawy/posiedzenia, jeżeli uzna to za konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.

§5

Do odwołania skargi i wnioski składa się drogą elektroniczną lub na piśmie. Gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego - także telefonicznie. Nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych. Prezes , wiceprezes , przewodniczący wydziałów podejmują decyzję o przyjęciu składającego pismo jeśli uznają, że jest to konieczne. Przyjęcie takiej osoby może odbyć się w innym pomieszczeniu niż gabinet prezesa, wiceprezesa lub przewodniczących wydziałów.

§6

1.   Do odwołania godziny działania Biura Obsługi Interesantów, sekretariatów V i VI Wydziału Ksiąg Wieczystych ustala się na godzinę od 8:00 do 15:00 z wyłączeniem przerwy w godzinach od 11:30 do 12:00. Godziny działania kasy sądu ustala się na godzinę od 8:00 do 14.30 z wyłączeniem przerwy w godzinach od 11:30 do 12:00. Bezpieczny sposób postępowania z korespondencją przychodzącą i wychodzą określa dyrektor Sądu Rejonowego w Stargardzie. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w BOI do jednego interesanta. Do odwołania punkt czytania akt w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego oraz w VII Zamiejscowym Wydziale Karnym w Pyrzycach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 z wyłączeniem przerwy w godzinach od 11:30 do 12:00. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w punktach czytania akt do jednego interesanta. Przy umawianiu wizyty, które musi nastąpić co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, należy podać przewidywany czas wizyty, nie dłuższy niż 40 minut co do jednej sprawy; w przypadku sprawy wielotomowej dopuszczalne jest umówienie wizyty dłuższej. Umówiony czas wizyty nie podlega przedłużeniu. Osoba korzystająca z czytelni musi mieć własne rękawiczki ochronne. Nie ma możliwości kopiowania akt przez pracowników sądu w czytelni.

2.   W budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej tworzy się przy wejściu do budynku punkt przyjmowania pism kierowanych do VII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Pyrzycach

§7

1.   W sądzie może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w rozprawach osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2.   Informacja zawarta w ust.1. winna być dołączana do wezwań oraz zawiadomień kierowanych do uczestników , stron , pełnomocników oraz świadków i biegłych wraz ze zobowiązaniem do poinformowania telefonicznego albo elektronicznego sekretariatu właściwego wydziału o zaistnieniu przeszkód wymienionych w ust. 1 .

§8

W przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na możliwość występowania choroby zakaźnej, w szczególności COVID-19, u jakiejkolwiek osoby obecnej w sądzie, osoba ta ma obowiązek natychmiast opuścić sąd, jeżeli osoba nie wymaga niezwłocznego udzielenia pomocy medycznej. W przypadku konieczności wezwania państwowego ratownictwa medycznego, osoba ta oczekuje na pomoc w pomieszczeniu, w którym się znajduje i nie wolno jej przemieszczać się po sądzie.

 

§9

Pracownicy mają obowiązek niezwłocznego (także poza godzinami urzędowania sądu) informowania swojego bezpośredniego przełożonego, telefonicznie lub e-mailem (nie bezpośrednio):

a)   że pracownik ma objawy choroby CON/ID-19; gorączkę, kaszel, duszności, a także objawy przeziębienia;

b)   że pracownik miał styczność z osobą zarażoną albo objętą kwarantanną albo z osobą, która miała bezpośredni kontakt z osobą zarażoną lub objętą kwarantanną.

2 Kierownik Komórki poleca w takiej sytuacji, by pracownik nie stawiał się do pracy w budynku Sądu i niezwłocznie przekazuje informację kierownikowi oddziału administracyjnego.

3.   Jeżeli u pracownika objawy chorobowe COViD-19 pojawią się w czasie pracy w budynku Sądu;

1)        pracownik telefonicznie informuje:

a)         przełożonego: o swoich objawach choroby oraz o tym, z kim w Sądzie miał bezpośredni kontakt w ciągu ostatnich 7 dni;

b)        osoby odpowiedzialne za BHP - i dostosowuje się do poleceń;

2)        bezpośredni kontakt ma miejsce wtedy, gdy osoba:

-           siedzi z pracownikiem razem w pokoju,

-           była razem z pracownikiem na rozprawie lub posiedzeniu,

-           rozmawiała twarzą w twarz albo w bezpośredniej bliskości co najmniej 15 minut,

-           mieszka z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym i jest pracownikiem Sądu;

3)        przełożony zapewnia, by nikt nie wchodził do pokoju pracownika, a po opuszczeniu go przez pracownika - zleca dezynfekcję pokoju. Za przeprowadzenie dezynfekcji odpowiada osoba odpowiedzialna za BHP;

4)        pracownika kieruje się poza budynek sądu - pracownik zostawia otwarty pokój i przemieszcza się po budynku w kierunku wyjścia w maseczce i rękawiczkach, zabiera ze sobą rzeczy osobiste z pokoju.

5)        zawiadamia się właściwe służby sanitarno-epidemiczne.

4.    Zaleca się bezwzględne przestrzeganie zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarno- epidemicznym korytarzy i sal rozpraw oraz pomieszczeń biurowych.

§10

Ustala się następujące zasady bezpieczeństwa związane z korzystaniem z poszczególnych pomieszczeń w budynkach Sądu:

-     klamki/ uchwyty i powierzchnie, często dotykane, powinny być często i regularnie dezynfekowane;

-    pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone w tym, przed rozprawą i nie rzadziej niż co godzinę w trakcie rozprawy;

-    nie zaleca się używania klimatyzacji;

-należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet; nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk; ogranicza się liczbę osób przebywających jednoczasowo w toaletach - zakłada się: 1 osoba na 2
kabiny/ toalety;

-    wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich itp. , którego dokonywać będzie osoba wskazana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Stargardzie;

-    powierzchnie dotykowe należy dezynfekować przed i po każdej rozprawie oraz po każdym przyjęciu interesanta;

-    należy także pamiętać o dezynfekcji używanego sprzętu (np. klawiatury komputera), w tym osobistego, przed wejściem i po wyjściu z rozprawy/ pracy;

-    w każdym budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie wyznacza się pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, w którym osoba będzie mogła, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, poczekać do czasu zorganizowania transportu indywidualnego do domu (gdzie skorzysta z teleporady medycznej) lub oddziału zakaźnego i tak odpowiednio :

-         w budynku SR w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 17 sala 31

-         w budynku SR w Stargardzie przy ul. Bogusława IV 25 sala 6

-         w budynku SR w Stargardzie w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej 3 pomieszczenie przeznaczone na kasę

-         w budynku SR w Stargardzie przy ul. Płatnerzy 1 pokój G na parterze.

§11

Wyciąg z zarządzenia z dnia 16 listopada 2020 roku w aktualnej wersji w zakresie § 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7 umieścić na drzwiach budynków Sądu Rejonowego w Stargardzie albo w miejscach widocznych dla interesantów oraz na stronie internetowej sądu.

§12

Uchylamy zarządzenie z dnia 20 maja 2020 roku A -0122-7/20

§13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                          Prezes Sądu Rejonowego w Stargardzie                                                Dyrektor Sądu Rejonowego w Stargardzie

                                             Jakub Matkowski                                                                  Z upoważnienia Dyrektora SR w Stargardzie

                                                                                                                                                                  Barbara Świątkiewicz

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie z dnia 16 listopada 2020 roku A -0122-18/20 w przedmiocie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-17 12:40:14
Publikacja w dniu:
2020-11-17 12:40:23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-17 12:39:08
Publikacja w dniu:
2020-11-17 12:39:40
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-17 12:34:19
Publikacja w dniu:
2020-11-17 12:39:04
Zmiany:
Podejrzyj