Zarządzenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z 12.05.2020r. A-0120-21/20 o zmianie zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 24 kwietnia 2020 roku ( A-0120-18/20 ) w sprawie ograniczenia pracy sądu

A-0120-21/20                                                                                                                                                         Stargard dnia 12 maja 2020r.

           

Zarządzenie

Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie

o zmianie zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 24 kwietnia 2020 roku ( A-0120-18/20 ) w sprawie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronavirusa SARS-COV 2na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a oraz art. 54 ustawy z dnia 2 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 365) wprowadza się następujące zmiany w zarządzeniu z dnia 24 kwietnia 2020 roku , znak: A-0120- 18/20 , w sprawie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronauirusa SARS-COV 2

 

§1

§2 przywołanego zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„ 1. Odwołanie terminów rozpraw i posiedzeń jawnych oraz innych czynności prowadzonych z udziałem stron , zarówno w budynkach sądu , jak i poza budynkami zaplanowanych w okresie od dnia 18.05.2020 do dnia 22.05.2020 r. , za wyjątkiem spraw pilnych wskazanych w ustawie z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVlD-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. ”

§2

W pozostałym zakresie zarządzenie zachowuje swoje brzmienie

§3


Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie w dniu podpisania . Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej sądu i wywieszeniu przy drzwiach wejściowych do budynków sądowych.

 

                                                      Wiceprezes Sądu Rejonowego w Stargardzie
                                              SSR Kamila Klimczak

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z 12.05.2020r. A-0120-21/20 o zmianie zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 24 kwietnia 2020 roku ( A-0120-18/20 ) w sprawie ograniczenia pracy sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-12
Publikacja w dniu:
2020-05-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-12
Publikacja w dniu:
2020-05-12
Opis zmiany:
b/d