Zarządzenie Wiceprezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 20 maja 2020 roku w przedmiocie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

A-0122-7/20                                                                                                                                                     Stargard dnia 20 maja 2020r.

           

Zarządzenie

Wiceprezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Stargardzie

w przedmiocie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa
w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2Na podstawie art. 22 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. „Prawo o ustroju sądów powszechnych” oraz art. 207 § 1 i 2 k.p. zarządza się co następuje:

 

§ 1

 1. W okresie od dnia 25 maja 2020 roku do odwołania na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV- 2 odbywają się rozprawy i posiedzenia jawne w wyznaczonych salach. Wyłącza się z użytkowania sale rozpraw :  numer 31 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego oraz numer 6  w budynku przy ul. Bogusława IV 25 w Stargardzie  . Liczbę i harmonogram użytkowania  wyznaczonych sal ustalają Prezes  i Wiceprezes Sądu Rejonowego w Stargardzie w porozumieniu z Przewodniczącymi poszczególnych wydziałów i Dyrektorem Sądu Rejonowego w Stargardzie  .
 2.  Jeżeli z uwagi na liczbę , wiek i stan zdrowia osób, które muszą jednocześnie uczestniczyć w rozprawie lub posiedzeniu jawnym, sprawa nie może zostać rozpoznana przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wprowadzonych sukcesywnie przez odpowiednie organy kolejnych ograniczeń nakazów i zakazów, rozprawy lub posiedzenia jawnego nie wyznacza się , a wyznaczone odwołuje się.

§ 2

 1. Wyznaczając rozprawę lub posiedzenie jawne należy zachować środki ostrożności związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, a w szczególności należy: 

             a) w tej samej sali, w miarę możliwości, w jednym dniu przeprowadza się tylko jedną sesję;
             b) ograniczyć, o ile to możliwe liczbę osób jednocześnie wzywanych na rozprawę i posiedzenia jawne;
             c) wzywać biegłych oraz świadków pojedynczo na określone godziny, z wyłączeniem konieczności przeprowadzenia konfrontacji;
             d) ograniczyć liczbę osób oczekujących pod salą poprzez planowanie rozpraw i posiedzeń w taki sposób, aby umożliwić bezpieczne opuszczenie sądu osobom wezwanym                     oraz umożliwić przerwy na dezynfekcję sali i jej wietrzenie w godzinach od 12:00 do 12:30 , ewentualnie częściej w razie potrzeby ;
             e) uwzględniać konieczne przerwy przewidziane dla pracowników sekretariatów związane z organizacją ich pracy w dniu sesyjnym

 1. Wszystkie osoby znajdujące się na sali rozpraw winny mieć zakryte usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki ewentualnie przyłbice jeżeli w toku czynności znajdują się za dodatkową przesłoną ochronną  zgodnie z § 18  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 673 ze zm.) albo, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką. Osłonę twarzy można zdjąć jeżeli tak zarządzi prowadzący rozprawę , posiedzenie (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości).
 2. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób.
 3. Sędziowie i protokolanci podczas rozprawy i posiedzeń  jawnych  powinni stosować zabezpieczenia w postaci maseczki lub/oraz przyłbicy , gdy znajdują się za dodatkową przesłoną ochronną  zgodnie z § 18  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 673 ze zm.).
 4. Nakazuje się uczestnikom , stronom i pełnomocnikom dezynfekcję rąk preparatem znajdującym się na sali oraz zachowanie  w miarę możliwości odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od innych osób , a także pozostawanie i poruszanie się w wyznaczonych w strefach, jeżeli takie oznaczenia znajdują się na Sali.
 5. W pomieszczeniu, w którym odbywają się rozprawa, posiedzenie lub przyjmowani są interesanci nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż jednostki niezbędne do przeprowadzenia sprawy.
 6. Przed każdą salą rozpraw tworzy się strefę, w której mają prawo przebywać osoby wezwane lub zawiadomione o sprawie , która ma się odbyć w danej sali . Strefa jest tak zorganizowana, aby zapewnić właściwe odstępy.
 1. Jeżeli jest to możliwe i znajduje oparcie w przepisach procedury stosowanej w konkretnej sprawie, należy wzywać i zawiadamiać strony, uczestników i świadków drogą elektroniczną, telefonicznie za pośrednictwem portalu lub w inny dopuszczalny sposób obok lub zamiast przesyłki pocztowej.
 2. W przypadku istnienia technicznych i prawnych możliwości rekomenduje się przeprowadzanie czynności procesowych w trybie wideokonferencji.
 3. W przypadku korzystania z trybu wideokonferencji, należy zastosować system umożliwiający utrwalanie czynności, jeżeli konieczne będzie korzystanie z innych komunikatorów niż utrwalanie dowodu w systemie e-protokołu;

 

§ 3

W okresie od 25 maja 2020r. do odwołania skargi i wnioski składa się drogą elektroniczną lub na piśmie.  Gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego - także telefonicznie. Nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych. Prezes , wiceprezes , przewodniczący wydziałów podejmują decyzję o przyjęciu składającego pismo  jeśli uznają,  że jest to konieczne.  Przyjęcie takiej osoby  może odbyć się w innym pomieszczeniu niż gabinet prezesa, wiceprezesa lub przewodniczących wydziałów.

§ 4

 1.  W okresie od 25 maja 2020r. roku do odwołania w budynkach Sądu Rejonowego w Stargardzie mogą znajdować się i poruszać po nim jedynie osoby wezwane i zawiadomione, interesanci składający pisma w Biurze Obsługi Interesanta oraz sekretariatach V i VI Wydziału Ksiąg Wieczystych , uiszczające opłatę w kasie znajdującej się w budynku przy ul. Wojska Polskiego oraz osoby umówione do czytania akt.
 2. Osoby wymienione w punkcie 1. winny wchodzić do budynków sądu  po dokonaniu pomiaru temperatury ciała, sprawdzeniu wykonania dezynfekcji rąk, zasłonięcia ust i nosa oraz posiadania zawiadomienia/wezwania ewentualnie również/lub legitymacji służbowej (prokuratorzy, pełnomocnicy stron) przez pracownika podmiotu odpowiedzialnego za ochronę budynku .
 3. W okresie od 25 maja 2020r. do odwołania zaprzestaje się bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach wydziałów , z wyłączeniem sekretariatów V i VI Wydziału Ksiąg Wieczystych . Obsługa odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesanta , telefonicznie, drogą elektroniczną.
 4.  Ograniczenia opisane w punkcie 1 nie dotyczą sędziów, asesorów , referendarzy asystentów, kuratorów, pracowników sądowych, funkcjonariuszy policji, pracowników ochrony sądu, adwokatów , radców prawnych, prokuratorów, komorników, pracowników prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa , aplikantów oraz przedstawicieli firm doręczających przesyłki

 

§ 5

 1. W okresie od 25 maja 2020r.  do odwołania godziny działania Biura Obsługi Interesantów ustala się na godzinę od 8:00 do 15:00 z wyłączeniem przerw na dezynfekcję. 
 2. Bezpieczny sposób postępowania z korespondencją przychodzącą i wychodzą określa dyrektor Sądu Rejonowego w Stargardzie;
 3. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w BOI do 1 interesanta, przy co drugim stanowisku.
 4.  Od dnia 25 maja 2020r.  do dowołania punkt czytania akt w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego oraz w VII Zamiejscowym Wydziale Karnym w Pyrzycach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 z wyłączeniem przerw na dezynfekcję.
 5. Akta spraw udostępniane są wyłącznie po ich wcześniejszym zamówieniu telefonicznym .
 6. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w punktach czytania akt do 1 interesanta, przy co drugim stanowisku oraz limit czasowy na zapoznanie się aktami do 30 minut na osobę .
 7. W budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej tworzy się przy wejściu do budynku punkt przyjmowania pism kierowanych do VII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Pyrzycach

 

§ 6

 1. W sądzie może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w rozprawach osoby , które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Informacja zawarta w ust. 1. winna być dołączana do wezwań oraz zawiadomień kierowanych do uczestników , stron , pełnomocników oraz świadków i biegłych wraz ze zobowiązaniem do poinformowania telefonicznego albo elektronicznego  sekretariatu właściwego wydziału  o zaistnieniu  przeszkód wymienionych w ust.1 .

 

       § 7

Wszyscy pracownicy sądu w godzinach pracy obowiązani są do zakładania maseczek lub używania innych materiałów, którymi można zasłonić usta i nos w przypadku, gdy poruszają się ciągami komunikacyjnymi dostępnymi dla interesantów, jeżeli w tym czasie osoby te  tam się znajdują.

 

   §8

 1. Pracownicy mają obowiązek niezwłocznego (także poza godzinami urzędowania sądu) informowania swojego bezpośredniego przełożonego, telefonicznie lub e-mailem (nie bezpośrednio):

             a)  że pracownik ma objawy choroby COVID-19; gorączkę, kaszel, duszności, a także objawy przeziębienia;

             b)  że pracownik miał styczność z osobą zarażoną albo objętą kwarantanną albo z osobą, która miała bezpośredni kontakt z osobą zarażoną lub objętą kwarantanną.

        2  Kierownik Komórki poleca w takiej sytuacji, by pracownik nie stawiał się do pracy w budynku Sądu i niezwłocznie przekazuje informację kierownikowi oddziału administracyjnego i kadr.

        3. Jeżeli u pracownika objawy chorobowe COViD-19 pojawią się w czasie pracy w budynku Sądu;

1)      pracownik telefonicznie informuje:

a)    przełożonego: o swoich objawach choroby oraz o tym, z kim w Sądzie miał bezpośredni kontakt w ciągu ostatnich 14 dni;

b)    osoby odpowiedzialne za BHP - i dostosowuje się do poleceń;

2)      bezpośredni kontakt ma miejsce wtedy, gdy osoba:

-        siedzi z pracownikiem razem w pokoju,

-        była razem z pracownikiem na rozprawie lub posiedzeniu,

-        rozmawiała twarzą w twarz albo w bezpośredniej bliskości co najmniej 15 minut,

-        mieszka z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym i jest pracownikiem Sądu;

3)      przełożony zapewnia, by nikt nie wchodził do pokoju pracownika, a po opuszczeniu go przez pracownika - zleca dezynfekcję pokoju. Za przeprowadzenie dezynfekcji odpowiada osoba odpowiedzialna za BHP;

4)      pracownika kieruje się poza budynek sądu - pracownik zostawia otwarty pokój i przemieszcza się po budynku w kierunku wyjścia w maseczce i rękawiczkach, zabiera ze sobą rzeczy osobiste z pokoju.

5)      zawiadamia się właściwe służby sanitarno-epidemiczne.

         4. Zaleca się bezwzględne przestrzeganie zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarno- epidemicznym korytarzy i sal rozpraw oraz pomieszczeń biurowych.

 

§9

Ustala się następujące zasady bezpieczeństwa związane z korzystaniem z poszczególnych pomieszczeń w budynkach Sądu:

 1. klamki/ uchwyty i powierzchnie, często dotykane, powinny być często i regularnie dezynfekowane;
 2. pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone w tym, przed rozprawą i nie rzadziej niż co godzinę w trakcie rozprawy;
 3. nie należy używać klimatyzacji ;
 4. należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet;
 5. nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk;
 6. ogranicza się liczbę osób przebywających jednoczasowo w toaletach - zakłada się: 1 osoba na 2 kabiny/ toalety;
 7. wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich itp. , którego dokonywać będzie osoba wskazana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Stargardzie;
 8. powierzchnie dotykowe należy dezynfekować przed i po każdej rozprawie oraz po każdym przyjęciu interesanta;
 9. należy także pamiętać o dezynfekcji używanego sprzętu (np. klawiatury komputera), w tym osobistego, przed wejściem i po wyjściu z rozprawy/ pracy;
 10. w każdym budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie wyznacza się pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, w którym osoba będzie mogła, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, poczekać do czasu zorganizowania transportu indywidualnego do domu (gdzie skorzysta z teleporady medycznej) lub oddziału zakaźnego i tak odpowiednio :

-        w budynku SR w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 17  sala 31

-        w budynku SR w Stargardzie przy ul. Bogusława IV 25 sala 6

-        w budynku SR w Stargardzie w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej 3 pomieszczenie przeznaczone na kasę

-        w budynku SR w Stargardzie przy ul. Płatnerzy 1  pokój G na parterze.

 

§ 10

Uchyla się zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z  dnia 28  kwietnia 2020 roku , znak A-0122-6/20 .

§11

Uchyla się zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z  dnia 24  kwietnia 2020 roku , znak A-0120-18/20 o zmianie zarządzenia z dnia 24 marca 2020 roku (A-120-15/20) w sprawie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 .

§ 12

Zarządzeniem wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 roku.

§13

Zarządzeniem podlega publikacji na stronie internetowej sądu.

§14

Przesłać do wiadomości drogą elektroniczną wszystkim pracownikom.

§15

Wyciąg  z zarządzenia w zakresie § 2 z wyłączeniem ust.1 , § 3 , § 4 , § 5 , § 6 ust. 1 , § 8 ust. 4  umieścić na drzwiach budynków Sądu Rejonowego w Stargardzie albo w miejscach widocznych dla interesantów. 

 

     Wiceprezes Sądu Rejonowego w Stargardzie           Dyrektor Sądu Rejonowego w Stargardzie
                      SSR Kamila Klimczak                                                  Robert Kwiatkowski

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Wiceprezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 20 maja 2020 roku w przedmiocie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-21
Publikacja w dniu:
2020-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-20
Publikacja w dniu:
2020-05-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-20
Publikacja w dniu:
2020-05-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-20
Publikacja w dniu:
2020-05-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-20
Publikacja w dniu:
2020-05-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-20
Publikacja w dniu:
2020-05-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-20
Publikacja w dniu:
2020-05-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-20
Publikacja w dniu:
2020-05-20
Opis zmiany:
b/d