Zarządzenie Nr A-0120-24/2020 Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 28 maja 2020 roku w przedmiocie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

A-0120-24/2020                                                                                                                                               Stargard dnia 28 maja 2020r.

           

Zarządzenie

Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie

w przedmiocie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa
w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2Na podstawie art. 22 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 200lr. „Prawo o ustroju sądów powszechnych” zarządza się co następuje:

 

§ 1

  1. Czynności służbowe kuratorów sądowych powinny być realizowane w miarę możliwości za pomocą środków porozumiewania się na odległość ( w szczególności telefonu , poczty elektronicznej , komunikatorów internetowych) natomiast czynności związane z obsługą podopiecznych i interesantów , realizuje się w wyodrębnionych i odpowiednio przystosowanych miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa wymaganych przepisami sanitarnymi.
  2. W budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie , w którym mieści się siedziba I i II Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej mogą znajdować się i poruszać po nim jedynie osoby wezwane oraz interesanci uprzednio umówieni telefonicznie w ustalonym terminie .
  3. Osoby wymienione w punkcie 2. winny wchodzić do budynku ZSKK po dokonaniu pomiaru temperatury ciała, sprawdzeniu wykonania dezynfekcji rąk, zasłonięcia ust i nosa oraz posiadania wezwania ewentualnie legitymacji służbowej (prokuratorzy, pełnomocnicy stron) przez pracownika podmiotu odpowiedzialnego za ochronę budynku . Osoby , które nie poddadzą się tej kontroli albo kontrola wykaże temperaturę 37,5° lub wyższą , nie będą wpuszczone do budynku.
  4. Kuratorzy mogą wykonywać czynności służbowe w miejscu zamieszkania (praca zdalna), informując o tym Kierownika Zespołu.
  5. Kierownik Zespołu może zarządzić rotacyjną obecność kuratorów (praca rotacyjna) , szczególnie celem uniknięcia jednoczesnej obecności w pracy w jednym pomieszczeniu takiej liczby osób , która uniemożliwi zachowanie zalecanych przez służby sanitarne odległości . W takiej sytuacji kuratorzy nieobecni w siedzibie Zespołu wykonują pracę zdalną.
  6. Kurator wykonujący pracę w sposób zdalny pozostaje do dyspozycji pracodawcy.
  7. W przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności , kurator wykonujący pracę zdalnie może być wezwany , celem stawienia się w budynku sądu.
  8. Kuratorzy sądowi mogą odstąpić od przeprowadzania wywiadów środowiskowych skutkujących powstaniem niebezpieczeństwa dla zdrowia.

§ 2

             Koniecznym jest wyposażenie pracowników wykonujących czynności służbowe poza budynkiem sądu w środki ochrony osobistej , w szczególności w przyłbicę ,  maseczki , kombinezony , rękawice , płyny i żele do dezynfekcji.

§ 3

            Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej sądu.

§ 4


            Przesłać do wiadomości drogą elektroniczną wszystkim pracownikom.


§ 5


             Wyciąg z zarządzenia w zakresie § 1 pkt 1,2,3,8 umieścić na drzwiach budynków Sądu Rejonowego w Stargardzie albo w miejscach widocznych dla interesantów.


§ 6


              Zarządzenie wchodzi w życie 28 maja 2020 roku


                           Wiceprezes Sądu Rejonowego w Stargardzie          
                                               SSR Kamila Klimczak                                                

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr A-0120-24/2020 Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 28 maja 2020 roku w przedmiocie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-28
Publikacja w dniu:
2020-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-28
Publikacja w dniu:
2020-05-28
Opis zmiany:
b/d