Informacja o utworzeniu i funkcjonowaniu nowych punktów pomocy dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych

      W związku z zawarciem z dniem 22 stycznia 2020 r. przez CARITAS DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ (w dalszej treści informacji także jako CARITAS) umowy z Ministrem Sprawiedliwości występującym jako Dysponent środków z Funduszu Sprawiedliwości, tj. Funduszu o którym mowa w art. 43 § 8 pkt 3, § 9 i § 10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 676, z późn. zm.) w zw. z § 39 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2019 r. poz. 683) - zwanego dalej „rozporządzeniem”, a także w związku z ogłoszeniem z dnia 24.09.2019 r., nr DFS-V.7222.73.2019 o XII otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Położy wdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2022 - Caritas stał się do 31 grudnia 2022 r. Wykonawcą świadczenia pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym w oparciu o wyżej wskazane akty prawne.

W oparciu o zawartą umowę CARITAS będzie wykonywał następujące zadania:

 1. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia;
 2. Pokrywanie kosztów okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat;
 3. Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego;
 4. Promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa
 5. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 6. Pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w formie dyżurów osobistych;
 7. Organizowanie warsztatów kompetencji społecznych;
 8. Organizowanie konsultacj i psychologicznych;
 9. Pokrywanie kosztów badań specjalistycznych wymaganych przy kwalifikowaniu do udziału w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 10. Finansowanie bonów żywnościowych;
 11. Finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 12. Pokrywanie kosztów pomocy naukowej, dydaktycznej i materiałów biurowych;
 13. Pokrywanie kosztów niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie w miejscu zamieszkania lub pobytu.

Powyższe zadania mogą już być realizowane i będą realizowane w oparciu o Ośrodek Readaptacji Społecznej funkcjonujący:

Lp. Miejsce świadczenia pomocy wraz z podaniem adresu Dni przyjęć osoby pierwszego kontaktu Godziny przyjęć osoby pierwszego kontaktu
1 Parafia Podwyższenia Krzyża
Świętego w Koszalinie
ul. Franciszkańska 1
75-247 Koszalin
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek

12.00 - 17.00
09.00 - 14.00
09.00 - 14.00
09.00 - 14.00

Kontaktować się można zarówno mailowo: ms-postpenit@caritas.pl jak i telefonicznie w godzinach funkcjonowania ośrodka pod nr telefonu: +48 518 532 008

Rejestr zmian dla: Informacja o utworzeniu i funkcjonowaniu nowych punktów pomocy dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-11
Publikacja w dniu:
2020-02-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-11
Publikacja w dniu:
2020-02-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-11
Publikacja w dniu:
2020-02-11
Opis zmiany:
b/d